KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz BARTOSZ MASŁOWSKI

Skontaktuj się z nami
+48 91 307 07 77

Opłaty

Informację o wysokości opłat za dokonanie czynności notarialnej można uzyskać w kancelarii notarialnej, telefonicznie lub mailowo.

Taksa notarialna

Za dokonanie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną, której wysokość regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001473/O/D20201473.pdf

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia taksy notarialnej opłatę tę ponosi Skarb Państwa.

Podatki

Notariusz jako płatnik pobiera podatki należne Skarbowi Państwa od czynności, za które są one należne, a w przypadku ich wystąpienia notariusz jest zobowiązany, zgodnie z przepisami prawa, uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia podatków, a pobrane podatki przekazuje właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Podatki pobierane przez notariusza:

  • podatek na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Opłata sądowa

W przypadku, gdy akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę i jest zobowiązany, zgodnie z przepisami prawa, uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia opłaty sądowej, a pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu Sądowi Rejonowemu. Wysokość opłaty sądowej regulowana jest przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051671398

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść opłaty sądowej, może wystąpić z wnioskiem do sądu, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tej opłaty. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na uiszczenie opłaty sądowej. Jeżeli wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ma być zamieszczony w akcie notarialnym, zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić wyłącznie przed zawarciem tego aktu notarialnego. Wniosek o wpis do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, pod rygorem upadku zwolnienia.