KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz BARTOSZ MASŁOWSKI

Skontaktuj się z nami
+48 91 307 07 77

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentów urzędowych.

Katalog czynności notarialnych zawiera art. 79 ustawy Prawo o notariacie, zgodnie z którym notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w tym m.in.:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy warunkowe,
  • umowy przeniesienia,
  • umowy zamiany,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy darowizny,
  • umowy spółki,
  • umowy działu spadku,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego,
  • testamenty,
  • pełnomocnictwa,
  • oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, przesyłu i osobistych,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Szczegóły dokonywanych czynności

Czynności notarialnych polegających na poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje się na bieżąco.

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeżeli osoba biorąca udział w czynności nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny znany tej osobie język, do danej czynności należy wezwać tłumacza przysięgłego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej jeżeli jest ona sprzeczna z prawem. Notariusz jest także, obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Informacje na temat kosztów znajdziecie Państwo na stronie Opłaty.